آزمون گوگل آنالیتیکس

گوگل آنالیتیکس را چقدر می شناسید؟ در این آزمون، میزان دانش و تسلط شما را به مفاهیم و کارکردهای گوگل آنالیتیکس مورد سنجش قرار خواهیم داد.

این آزمون نمره منفی ندارد و در پایان، می توانید پاسخ های صحیح را مشاهده نمایید.

آزمون اول گوگل آنالیتیکس

  • تعداد سوالات: ۲۰

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید

آزمون دوم گوگل آنالیتیکس

  • تعداد سوالات: ۲۱

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید