آزمون بازاریابی شبکه های اجتماعی

گزینه اول دیجیتال مارکتینگ در ایران، بازاریابی شبکه های اجتماعی است.اما شما فکر می کنید چقدر به این مبحث تسلط دارید؟

در آزمون بازاریابی شبکه های اجتماعی، مبانی و اصول مهم این مبحث در قالب سوالاتی مفهومی و کاربردی ارائه شده تا بتوانید دانش خود را محک زده و نکاتی جدید را بیاموزید.

این آزمون نمره منفی ندارد و در پایان، می توانید پاسخ های صحیح را مشاهده نمایید.

آزمون اول شبکه های اجتماعی

  • تعداد سوالات: ۲۴

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید

آزمون دوم شبکه های اجتماعی

  • تعداد سوالات: ۱۷

برای شرکت در آزمون، مشخصات خود را وارد کرده و سپس روی گزینه شروع آزمون کلیک کنید.

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید